Danh sách sinh viên chương trình CLC tham quan thực tế tại Công ty Acecook và Công ty Ajinomoto VN

13:04 07/03/2017

 * Danh sách sinh viên tham dự: xem file Excel đính kèm.
 * T
hời gian và địa điểm tập trung xuất phát:

ØACECOOK ĐỢT 1: 6g45’ ngày 10/03/2017 tại 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. HCM

ØACECOOK ĐỢT 2: 12g45’ ngày 14/03/2017 tại 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. HCM

ØAJINOMOTO ĐỢT 1: 6g45’ ngày 09/03/2017 tại 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. HCM

ØAJINOMOTO ĐỢT 2: 12g45’ ngày 17/03/2017 tại 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. HCM

File đính kèm

Danh sách SV CT CLC tham quan thực tế tại Công ty Acecook và Cộng ty Ajinomoto VN Tải về